Okay lang na magkaroon ng mga tanong.
Karapat-dapat lamang na sagutin ang
mga katanungan ng lahat.

Ligtas. Mabisa. Libre.

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay ligtas, mabisa, at 100% na libre para sa lahat na nasa edad na 16+ ng 58 county ng California. Alamin kung bakit ang bakuna ay isa sa ating pinakamahahalagang instrumento upang matapos ang pandemya..

Alamin kung paano magpabakuna.

Pumili mula sa iba’t ibang mga paraan mag-iskedyul ng iyong appointment.

Magsimula

Milyun-milyong mga taga-California ang nabakunahan na. Siguraduhin natin na may impormasyon ka na kailangan mo para maging handa pag panahon mo na.

Pangunahing Nilalaman

Bakit natin kailangan magpabakuna?

Gawin mo ito para sa iyo, sa iyong pamilya, at iyong komunidad. Kapag nabakunahan ka laban sa COVID-19, pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa isang nakamamatay na sakit. Magpabakuna upang itigil ang pagkalat sa iyong mga kaibigan, pamilya, sa mga matatanda, at sa mga taong nagsusumikap na panatilihing ligtas at bukas ang ating mga komunidad.

Ang pagbabakuna ay tumutulong na maabot ng buong komunidad ang proteksyon (na kung minsan ay tinatawag na herd immunity) nang mas mabilis, upang mailigtas ang milyung-milyong buhay. Kapag mas maraming tao ang nabakunahan, nadaragdagan ang proteksyon para sa lahat.

Ang pagbabakuna ay isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagtatapos ng pandemya.

Ang bawa’t taong nabakunahan ay inilalapit tayo sa isang post-pandemikong mundo.

Iba pang mga benepisyo ng pagbabakuna

  • Ang iyong mga pagkakataong ma-ospital sa COVID-19 ay magiging halos zero
  • Ang mga kaso ng COVID-19 ay bababa, at ang mga paaralan at negosyo ay magbubukas muli
  • Makakabalik tayong lahat sa mga bagay na gusto natin

Mula sa mga nars, guro, at manggagawa sa bukid hanggang sa marami pang mga iba sa ating mga komunidad, alamin kung bakit nabakunahan na ang mga taga-California.

Nurse Ashley

Nurse Ashley
Nurse Ashley
Feel Good sa California
Feel Good sa California
Pahayag ng Isang Guro
Pahayag ng Isang Guro
Pahayag ng Manggagawa sa Bukid
Pahayag ng Manggagawa sa Bukid
Pahayag ng Hmong na Manggagawa sa Bukid
Pahayag ng Hmong na Manggagawa sa Bukid

KATOTOHANAN

Kinumpirma ng mga nangungunang siyentipiko at eksperto sa medisina ng Estados Unidos at California na ang mga bakuna ay ligtas at mabisa.

Tingnan ang katibayan
Woman in mask in car getting a covid test

Paano ako magpapabakuna?

Pumili ng alinman sa mga paraang ito upang mabakunahan. Dahil sa mataas na demand at limitadong supply ng COVID-19 vaccines, maaaring umabot ng ilang linggo bago ma-iskedyul ang mga appointment. Dinaragdagan ang mga appointment at patuloy na dumadami ang mga petsang available sa buong estado.

Mag-sign up para magpabakuna

Gamitin ang My Turn upang mag-sign up para mag-iskedyul ng appointment o maabisuhan kapag may mga appointment na available.

Iskedyul ang iyong appointment.

Maghanap ng vaccine providers na malapit sa iyo

Kung ang mga appointment sa My Turn ay hindi kaagad available, i-check ang VaccineFinder upang makahanap ng ibang appointment sa iyong lugar.

Maghanap ng higit pang appointments

Kung kailangan mo ng tulong mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa (833) 422-4255

Maaari mo rin i-check sa iyong healthcare provider o lokal na parmasya

KATOTOHANAN

Ang iyong DNA ay hindi maaapektuhan ng bakuna sa anumang paraan.

Tingnan ang katibayan
People in masks waving at the camera

Ligtas ba ang mga bakunang ito?

Oo. Ang mga bakunang ito ay sumailalim sa pinakamatinding pag-monitor sa kaligtasan sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang paglikha ng mga bakuna sa loob ng isang taon ay ginawang posible ng mga teknolohikal na pagsulong sa agham at walang kapantay na paglaan ng mga resources.

Bago ito ini-release, ito ay nasubukan sa sampu-sampung libong mga taong iba't ibang edad, lahi, kasarian, at etniko. Ang ilang tao ay nag-ulat ng walang side effect o mga bahagyang side effect matapos mabakunahan.

Hindi mo makukuha ang COVID-19 sa bakuna.

Paano natin alam na ang mga ito ay ligtas?

  • Milyun-milyong tao sa Estados Unidos ang nakatanggap na ng bakuna laban sa COVID-19.
  • Ang bawa't isang tumanggap ng bakuna ay babantayan habang nasa site para sa mga side effect
  • Ang naiulat na mga side effect ay naging bahagya, at ito’y normal na tanda na ang iyong katawan ay gumagawa ng proteksyon (immunity) laban sa virus.
  • Ang mga bakunang ito ay nilikha sa maraming taon ng pagsasaliksik—walang hakbang sa kaligtasan ang pinalampas.

Update Tungkol sa Johnson & Johnson Vaccine

Pakinggan si Dr. Moya, Executive Director ng Council of Young Filipino Americans in Medicine, na pinag-uusapan ang COVID-19 vaccine

Dr. Moya, Executive Director ng Council of Young Filipino Americans in Medicine, nagsasalita tungkol sa kaligtasan ng bakuna at ang kahalagahan na ang lahat ay magpabakuna

KATOTOHANAN

Ang bawa’t bakuna na ibinibigay ngayon sa Estados Unidos at California ay makapipigil na ang isa ay ma-ospital o mamatay dahilan sa Covid-19.

Tingnan ang katibayan

Mabisa ba ang mga ito?

Oo. Hindi tulad ng karamihan sa mga gamot, na gumagamot o nagpapagaling ng mga sakit, ang bakuna ay pumipigil sa mga sakit. Ang mga bakuna ay lubos na mabisa sa pagpigil na magkaroon ka ng malubhang karamdaman mula sa COVID-19.

Tiyaking kunin ang kinakailangang dosis ng bakuna.

Para sa buong proteksyon, kapwa ang mga bakunang Pfizer at Moderna ay nangangailangan ng dalawang turok na ilang linggo ang agwat. Ang Johnson & Johnson ay gumagamit ng isang turok.

Pagkabisa ng bakuna

Ang lahat ng tatlong pinahintulutang bakuna ay nagpakita ng mataas na bisa laban sa matinding COVID-19. Walang taong nabakunahan ang namatay dahil sa COVID-19 sa mga pag-aaral ng mga tatlong bakunang ito.

KATOTOHANAN

Ang bakuna ay libre sa lahat ng taga-California

Mga tanong at sagot

May mga katanungan ka pa ba?

Karapat-dapat lamang na sagutin ang mga katanungan ng lahat. Bisitahin ang COVID-19 Vaccines ng California o tumawag sa COVID-19 Hotline sa (833) 422-4255.

Ipamahagi pa ang tungkol sa mga COVID-19 vaccines at kung bakit ang mga ito ay napakahalaga. Bisitahin ang pahina ng COVID-19 Response Toolkit page upang makahanap ng mga larawan at video na maaari mong i-post sa social media at magamit sa mga komunidad sa buong California.