Okay lang na magkaroon ng mga tanong.

Karapat-dapat lamang na sagutin ang

mga katanungan ng lahat.

Ligtas. Mabisa. Libre.

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay ligtas, mabisa, at 100% na libre para sa lahat na nasa edad na 12+ taong gulang sa 58 counties ng California. Ang mga kabataan na nasa edad na 12 hanggang 15 taong gulang ay maaari nang magpabakuna. Alamin kung bakit ang bakuna ay isa sa ating pinakamahahalagang instrumento upang matapos ang pandemya.

Alamin kung paano magpabakuna.

Pumili mula sa iba’t ibang mga paraan mag-iskedyul ng iyong appointment.

Magsimula

Milyun-milyong mga taga-California ang nabakunahan na. Siguraduhin natin na may impormasyon ka na kailangan mo para maging handa pag panahon mo na.

Kung ang hinihintay mo ay isang bakuna sa COVID-19 na may aproba ng FDA, ito’y narito na ngayon. Noong Agosto 23, 2021, inaprubahan ng FDA ang bakunang Pfizer-BioNTech laban sa COVID-19 para sa lahat ng taong 16 na taong gulang at mas matanda. Binibigyang diin ng buong pag-apruba ng FDA ang kaligtasan at pagkabisa ng bakunang ito laban sa COVID-19.

Bakit natin kailangan magpabakuna?

Gawin mo ito para sa iyo, sa iyong pamilya, at iyong komunidad. Kapag nabakunahan ka laban sa COVID-19, pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa isang nakamamatay na sakit. Magpabakuna upang itigil ang pagkalat sa iyong mga kaibigan, pamilya, sa mga matatanda, at sa mga taong nagsusumikap na panatilihing ligtas at bukas ang ating mga komunidad.

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay nagpoprotekta laban sa mga bagong variant tulad ng Delta, na mas nakakahawa at mas mapanganib sa mga taong hindi nabakunahan, kaysa sa naunang mga uri ng virus. Lubos na mabisa ang mga ito sa pagpigil na ang isa’y magkaroon ng malubhang karamdaman, ma-ospital o mamatay mula sa mga variant. Ang mga bakuna ay kritikal rin sa pagtigil ng pagkalat ng COVID-19 bago ito magbago sa isang mas mapanganib na anyo.

Ang mga kabataan na nasa edad na 12 hanggang 15 taong gulang ay maaari nang magpabakuna, kaya’t ang mga pamilya ay maaaring makaramdam na sila’y mas ligtas kapag sila’y lumabas nang mas madalas, bumisita sa mga lolo’t lola, magbakasyon ngayong tag-init, at bumalik sa paggawa ng mga bagay na gusto nila.

Ang mga pamilyang ibig gumawa ng appointment na magpabakuna para sa kanilang mga anak na 12 taong gulang at mas matanda ay maaaring bumisita sa MyTurn.ca.gov, tumawag sa COVID-19 Hotline sa (833) 422-4255, o makipag-usap sa kanilang pedyatrisyan ng pamilya o healthcare provider.

undefined

Ang pagbabakuna ay isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagtatapos ng pandemya.

Ang bawa’t taong nabakunahan ay inilalapit tayo sa isang post-pandemyang mundo. Maaari nating iligtas ang milyun-milyong buhay, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan.

Alamin kung bakit inirerekomenda ng mga eksperto sa healthcare ang pagbabakuna at kung bakit milyun-milyong mga taga-California ang nagpabakuna na.

Nurse Ashley

Nurse Ashley
Nurse Ashley
Feel Good sa California
Feel Good sa California
Pahayag ng Isang Guro
Pahayag ng Isang Guro
Pahayag ng Manggagawa sa Bukid
Pahayag ng Manggagawa sa Bukid
Pahayag ng Hmong na Manggagawa sa Bukid
Pahayag ng Hmong na Manggagawa sa Bukid

KATOTOHANAN

Ang bakuna ay libre sa lahat ng nakatira sa California.

undefined

Paano ako magpapabakuna?

Narito kung paano magsimula: Maaari kang magpabakuna para sa COVID-19 sa libu-libong mga lugar ng pagbabakuna sa komunidad, mga tanggapan ng medikal at mga klinika, parmasya, at maging mga supermarket. Ang mga appointment at mga walk-up site ay dumadami sa buong estado, kaya ito’y madaling gawin saan ka man nakatira.

Maghanap ng lugar ng pagbabakuna na pinakamalapit sa iyo

Gamitin ang VaccineFinder upang humanap ng mga walk-up site sa iyong lugar.

Maghanap ng mga bakuna

Mag-book ng appointment para magpabakuna

Kung mas gusto mong iskedyul ang iyong pagbabakuna, maghanap ng oras na maginhawa para sa iyo sa My Turn at i-book ang iyong appointment.

Iskedyul ang iyong pagbabakuna
undefined

Para sa tulong na mangyari ito, tumawag sa (833) 422-4255

undefined

Maaari mo rin i-check sa iyong healthcare provider o bisitahin ang iyong lokal na parmasya

KATOTOHANAN

Kinumpirma ng mga nangungunang siyentipiko at eksperto sa medisina sa California at mga ibang estado na ang mga bakuna ay ligtas at mabisa.

Tingnan ang katibayan

undefined

Ligtas ba ang mga bakunang ito?

Oo. Ang mga bakunang ito ay sumailalim sa pinakamatinding pag-monitor sa kaligtasan sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang paglikha ng mga bakuna sa loob ng isang taon ay ginawang posible ng mga teknolohikal na pagsulong sa agham at walang kapantay na paglaan ng mga resources.

Bago ito ini-release, ito ay nasubukan sa sampu-sampung libong mga taong iba’t ibang edad, lahi, kasarian, at etniko. Ang ilang tao ay nag-ulat ng walang side effect o mga bahagyang side effect matapos mabakunahan.

Ang mga pangmatagalang side effect ng anumang pagbabakuna ay napakabihira. Sa kasaysayan ng pagsusubaybay sa bakuna, ipinakita na kung may mga side effect na mangyayari, sa pangkalahatan, ang mga ito ay magaganap hindi matagal pagkatapos makatanggap ng dosis ng bakuna.

undefined

Hindi mo makukuha ang COVID-19 sa bakuna.

Paano natin alam na ang mga ito ay ligtas?

  • Milyun-milyong tao sa Estados Unidos ang ligtas na nabakunahan na laban sa COVID-19.

  • Ang bawa’t isang tumanggap ng bakuna ay babantayan habang nasa site para sa mga side effect.

  • Ang naiulat na mga side effect ay naging bahagya, at ito’y normal na tanda na ang iyong katawan ay gumagawa ng proteksyon (immunity) laban sa virus.

  • Ang mga bakunang ito ay nilikha sa maraming taon ng pagsasaliksik—walang hakbang na nilampasan sa proseso.

Update tungkol sa pag-apruba ng FDA

Noong Agosto 23, 2021, ang bakunang Pfizer-BioNTech COVID-19 ay ganap na inaprubahan ng FDA para sa lahat ng taong nasa edad na 16 at mas matanda.

Mula noong Disyembre 11, 2020, ang bakunang Pfizer-BioNTech ay pinayagang magamit sa ilalim ng Emergency Use Authorizaton (EUA) ng FDA. Ibinibigay ang mga EUA kapag ang mga resulta mula sa malawak at mahigpit na pagsubok ng isang bakuna ay nagpapakita na ito’y ligtas. Pinapayagan ng FDA ang paggamit nito sa panahon ng mga emerhensiya, tulad ng isang pandemya, habang kinukumpleto ang buong pagsusuri nito. Ang pag-apruba ng FDA ay nagpapatibay sa kumpiyansa sa kaligtasan at pagkabisa ng bakuna laban sa COVID-19.

Ang ganap na pag-apruba ng FDA para sa bakunang Pfizer-BioNTech ay nangangahulugang natukoy ng FDA, batay sa malaking ebidensya, na ang bakuna ay ligtas at mabisa para sa inilaan nitong paggamit at ang mga benepisyo ng bakuna ay mas higit sa anumang potensyal na peligro na maaaring sanhi nito.

Ang bakunang Pfizer-BioNTech ay inilagay sa parehong mahigpit na pagsubok at mga pamamaraan sa pagsusuri ng FDA tulad ng naunang naaprubahang mga bakuna. Walang mga hakbang na nilaktawan, at ang mga matagal nang patnubay at pamamaraan para matiyak ang kaligtasan ng bakuna ay sinundan sa buong proseso ng pag-apruba.

Nagpapatuloy ang proseso ng pagsusuri para sa ganap na pag-apruba ng iba pang mga bakuna. Ang ganap na pag-apruba ng FDA para sa bakunang Pfizer-BioNTech ay hindi nangangahulugang ang mga taong nakatanggap ng bakunang Moderna ay hindi protektado at hindi rin nangangahulugang sila’y nangangailangang makakuha ng pangalawang serye ng bakuna.

Update Tungkol sa Bakunang Johnson & Johnson

Pakinggan si Dr. Moya, Executive Director ng Council of Young Filipino Americans in Medicine, na pinag-uusapan ang bakuna sa COVID-19

Dr. Moya, Executive Director ng Council of Young Filipino Americans in Medicine, nagsasalita tungkol sa kaligtasan ng bakuna at ang kahalagahan na ang lahat ay magpabakuna

KATOTOHANAN

Ang bawa’t bakuna na ibinibigay ngayon sa California at ibang mga estado ay tumutulong na makapigil na ang isa ay ma-ospital o mamatay dahil sa COVID-19 at sa Delta variant

Tingnan ang katibayan

Mabisa ba ang mga ito?

Oo. Hindi tulad ng karamihan sa mga gamot, na gumagamot o nagpapagaling ng mga sakit, ang bakuna ay pumipigil sa mga sakit. Ang mga bakuna ay lubos na mabisa sa pagpigil na magkaroon ka ng malubhang karamdaman mula sa COVID-19.

undefined

Tiyaking kunin ang kinakailangang dosis ng bakuna.

Para sa buong proteksyon, kapwa ang mga bakunang Pfizer at Moderna ay nangangailangan ng dalawang turok na ilang linggo ang agwat. Ang Johnson & Johnson ay gumagamit ng isang turok.

Pagkabisa ng bakuna

Ang kasalukuyang pinahintulutang mga bakuna sa COVID-19 ay nag-aalok ng mataas na antas na proteksyon laban sa malubhang karamdaman, pagpapa-ospital, at pagkamatay, kahit na mula sa bagong Delta variant. Ang karamihan ng mga taong na-ospital at namatay mula sa COVID-19—higit sa 90%—ay ang mga hindi nabakunahan.

Karagdagang dosis

Ang mga booster shot ng bakunang Pfizer ay inirerekumenda ngayon kung ikaw ay:

  • Tumanggap ng bakunang Pfizer hindi mas maaga sa nakaraang anim na buwan,

  • 65 taong gulang o mas matanda,

  • Residente ng pangmatagalang pangangalaga na nasa edad na 18 taong gulang o mas matanda, o

  • 50-64 taong gulang na may pinagbabatayanang kondisyong medical.

Maaari mong isaalang-alang tumanggap ng booster shot kung ikaw ay:

  • 18-49 taong gulang na may pinagbabatayanang mga kondisyong medikal, o

  • 18-64 at nasa mataas na peligro ng impeksyon dahil sa iyong trabaho o dahil ikaw ay naninirahan sa isang lugar kung saan may mataas na peligro ng impeksyon (hal., sa mga pamamahay para sa mga taong walang tirahan).

Upang iskedyul ang iyong booster shot, bisitahin ang My Turn at i-click ang 3rd dose scheduling.

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga booster shot mula sa CDPH.

KATOTOHANAN

Kung ang iyong bakuna sa COVID-19 ay nangangailangan ng dalawang dosis, tiyakin mo na matanggap mo ang dalawang dosis para sa buong proteksyon.

Mga tanong at sagot

May mga katanungan ka pa ba?

Karapat-dapat lamang na sagutin ang mga katanungan ng lahat.

Bisitahin ang COVID-19 Vaccines ng California o tumawag sa COVID-19 Hotline sa (833) 422-4255.

Magbahagi ng mga resources sa iyong komunidad

Magbahagi pa tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 at kung bakit ang mga ito ay napakahalaga. Bisitahin ang  Partner Toolkit upang makahanap ng mga imahe at video na maaari mong i-post sa social media at gamitin sa mga komunidad sa buong California.

Maaaring maging mahirap malaman kung ano ang pagkakatiwalaan tungkol sa bakuna sa COVID-19. Ang pangkat ng Vaccinate ALL 58 ay nakatuon sa pagkolekta ng mga maling impormasyon. Kung makakita ka ng anumang maling impormasyon tungkol sa bakuna sa online o naka-post sa iyong komunidad, paki-ulat ito sa Rumors@cdph.ca.gov.