PANATILIHING MALAKAS ANG IMUNIDAD NG IYONG PAMILYA, MAG PABAKUNA AT MAG PABOOSTER PARA SA COVID 19

Noong ika-labing isa ng Abril nakipagtulungan kami sa mga rehilyosong organisasyon para isulong ang pag papabakuna at pag papabooster para sa COVID 19, na matatagpuan sa mga komunidad ngayong araw ng pagkabuhay.

Para makahanap ng klinika na malapit sayo para sa COVID 19 ngayong araw ng pagkabuhay, pindutin dito.

Ligtas. Mabisa. Libre.

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay ligtas, mabisa, at 100% na libre para sa lahat na nasa edad labing dalawang taong gulang pataas sa limangpot walong county ng California. Ang mga kabataan na nasa edad na labing dalawa hanggang labing limang taong gulang ay maaari nang magpabakuna. Alamin kung bakit ang bakuna ay isa sa ating pinakamahahalagang instrumento upang matapos ang pandemya.

Alamin kung paano magpabakuna.

Pumili mula sa iba’t ibang mga paraan sa pag-iskedyul iyong appointment.

Magsimula

Milyun-milyong mga taga-California ang nabakunahan na. Siguraduhin natin na may impormasyon ka na kailangan mo para maging handa.

Mga bakuna para sa edad lima hanggang labing pitong taong gulang

Inirerekomenda na ang lahat ng may edad limang taong gulang pataas ay magpabakuna para sa COVID-19 at magpabooster kapag kwalipikado, upang makatulong na maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19. Ang pagbakuna sa mga bata ay maaaring makatulong din sa pagprotekta ng kanilang mga kapamilya, na may mas mataas na panganib na magkasakit kung mahawaan, lalo na kung hindi pa karapat-dapat na sila ay bakunahan. Ang pagbabakuna ay makakatulong sa pagpapanatili ng mga bata sa paaralan, at ligtas na makalahok sa mga aktibidad. Ang bakunang Pfizer-BioNTech ay napahintulutan para sa mga batang may edad lima hanggang labing limang taong gulang, at naaprubahan din ito para sa mga kabataan na edad labing anim hanggang labing pitong taong gulang. Ang dosis ng bakuna para sa COVID-19 ay nag-iiba ayon sa edad at sa araw ng pagbabakuna.

 • Ang mga kabataang may edad na labing dalawang taong gulang pataas ay kapareho ang dosis ng mga matatanda

 • Ang mga batang may edad lima hanggang labing isang taong gulang ay dapat tumanggap ng kalahating dosis.

  • Ang bakunang Pfizer-BioNTech na para sa mga bata ay naglalaman ng parehong aktibong mga sangkap, gaya ng bakunang ibinibigay sa mga matatanda at kabataan na na may edad labing dalawang taon pataas.

 • Ang pangalawang turok ng bakuna ay dapat ibigay tatlong linggo pagkatapos ng unang dosis.

Ang bakuna para sa COVID-19 ay napatunayang ligtas at epektibo para sa mga bata, batay sa datos mula sa mga klinikal na pagsubok. Ang lahat ng bakuna sa COVID-19 ay mahigpit na sinusubaybayan.

 • Karamihan sa mga tao ay bihirang makaranas ng malubhang epekto sa kalusugan pagkatapos mabakunahan para sa COVID-19.

 • Maaaring makaranas ang mga bata ng masamang epekto tulad ng pananakit at pamamaga sa bahaging pinagturukan, pananakit ng ulo, panginginig at lagnat. Ang mga sintomas na ito ay dapat mawala sa loob ng ilang araw.

Ang mga edad labing dalawang taong gulang at pataas na nakatanggap ng kanilang pangalawang dosis ng bakunang Pfizer sa nakalipas na limang buwan, o edad labing walong taong gulang pataas na nakatanggap ng pangalawang dosis ng bakunang Moderna sa nakalipas na limang buwan, o ng bakunang J&J dalawang buwan pa lang ang nakalipas, ay dapat mag pabooster dosis na. Ang mga booster na dosis ay hindi pa inirerekomenda para sa mga batang edad lima hanggang labing isang taon gulang.

undefined

Pagkumpleto ng Serye

Itinuturing kang ganap na nabakunahan kapag dalawang linggo na ang nakalipas, mula noong nakumpleto mo ang iyong pangunahing bakuna para sa COVID-19

Pfizer-BioNTech

 • Edad limang taong gulang pataas

 • Pangalawang dosis na hindi bababa sa dalawampo’t isang araw ang pagitan

 • Ganap kang nabakunahan dalawang linggo pagkatapos ng iyong huling dosis

Moderna

 • Edad labing walong taong gulang pataas

 • Pangalawang dosis na hindi bababa sa dalawampu’t walong araw ang pagitan

 • Ganap kang nabakunahan dalawang linggo pagkatapos ng iyong huling dosis

J&J/Janssen*

 • Edad labing walong taong gulang pataas

 • Isang dosis

 • Ganap kang nabakunahan dalawang linggo pagkatapos ng iyong dosis

*Inirerekomenda ng CDPH ang pag papabakuna ng mRNA (Pfizer o Moderna) kaysa sa Johnson and Johnson.

undefined

Boosters

Ang mga taga California na edad labing dalawang taong gulang pataas ay pwede nang kumuha ng dosis para sa booster.

Pfizer-BioNTech

 • Pwede ka kumuha ng iyong unang booster limang buwan matapos ang huling dosis mo sa pangunahing serye

  • Ang mga edad labing walong taong gulang pataas ay pwedeng kumuha ng Pfizer-BioNTech o Moderna booster

  • Ang mga kabataan edad labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang ay dapat ay kumuha lang ng Pfizer-BioNTech booster

 • Pwede ka kumuha ng pangalawang dosis ng iyong booster, apat na buwan matapos ang iyong inisyal na booster

  • Ang mga edad limampong taong gulang at pataas ay pwede kumuha ng Pfizer-BioNTech o Moderna booster

  • Ang mga edad labing walong taong gulang pataas na immunocompromised ay pwedeng kumuha ng Pfizer-BioNTech or Moderna booster

  • Ang mga tinedyer edad labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang na immunocompromised ay dapat kumuha lang ng pangalawang booster na Pfizer-BioNTech booster

Moderna

 • Pwede ka kumuha ng unang booster, limang buwan matapos ang huling dosis ng iyong pangunahing serye

  • Ang mga labing walong taong gulang pataas ay pwedeng kumuha ng Pfizer-BioNTech or Moderna booster

 • Pwede ka kumuha ng pangalawang bosis ng booster, apat na buwan matapos ang inisyal na booster.

  • Ang mga edad limampong taong gulang pataas ay pwede kumuha ng Pfizer-BioNTech o Moderna booster

  • Ang mga edad labing walong taong gulang pataas na immunocompromised ay pwedeng kumuha Pfizer-BioNTech o Moderna booster

J&J/Janssen

 • Ikaw ay pwedeng mag pabooster dalawang buwan matapos makuha ang J&J/Janssen na dosis

  • Ang mga labing walang taong gulang pataas ay pwede kumuha ng J&J, Pfizer-BioNTech o Moderna na booster

  • Inirerekomenda na kung ikaw ay nag pabakuna ng J & J, mariin na isinusulong ang Pfizer-BioNTech o Moderna na booster

  • Kung ikaw ay labing walong taong gulang pataas at nakakuha ng J&J na booster apat na buwan na ang nakaraan, pwede ka na makakuha ng pangalawang booster na Pfizer-BioNTech o Moderna

Para mag pa book ng iyong booster, bisitahin ang My Turn.

Maghanap ng lugar sa pagbabakuna na pinakamalapit sa iyo

Gamitin ang My Turn upang humanap ng mga walk-up site sa iyong lugar.

Maghanap ng vaccine providers na malapit sa iyo

Mag-book ng appointment para magpabakuna

Kung mas gusto mong iskedyul ang iyong pagbabakuna, maghanap ng oras na maginhawa para sa iyo sa My Turn at i-book ang iyong appointment.

Iskedyul ang iyong appointment
undefined

Kung kailangan mo ng tulong mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa (833) 422-4255

undefined

Maaari mo rin i-check sa iyong healthcare provider o lokal na parmasya

undefined

Pagbubuntis at Pagkamayabong

Noong unang bahagi ng Agosto, Inirekomenda ng CDC ang bakuna sa COVID-19 para sa mga taong buntis, nagpapasuso, sumusubok na magbuntis, o maaaring mabuntis sa hinaharap. Sa kasalukuyan ay walang katibayan na ang anumang bakuna, kabilang na ang bakuna para sa COVID-19, ay nagdudulot ng pagkabaog. Ang mga buntis ay pwedeng magkasakit nang malubha sa COVID-19, kaysa sa mga hindi buntis. Ayon sa CDC, ang mga buntis na may sintomas ng COVID-19 ay may pitompung porsiyentong tsansa na pwedeng mamatay. Kausapin ang iyong doktor kung ikaw ay nag-aalangan pa rin tungkol sa pagpapabakuna laban sa COVID-19, upang iyong malaman ang mga medikal at siyentipikong katotohanan.

Mga Tanong at Sagot

May mga katanungan ka pa ba?

Karapat-dapat lamang na sagutin ang mga katanungan ng lahat.

Bisitahin ang COVID-19 Vaccines ng California o tumawag sa COVID-19 Hotline sa (833) 422-4255.

Magbahagi ng mga kaalaman sa iyong komunidad

Magbahagi pa tungkol sa COVID-19 vaccines at kung bakit ang mga ito ay napakahalaga. Bisitahin ang Partner Toolkit upang makahanap ng mga imahe at video na maaari mong i-post sa social media at gamitin para sa mga komunidad sa buong California.